trojUpravaVod2

Likvidace Legionelly

 

Legionelly jsou mikroorganizmy přirozeně se vyskytující v systémech rozvodů vody. K infekci dochází inhalací kontaminovaných aerosolů, tj. přes vodní kapičky. Hlavním představitelem a pro člověka nejnebezpečnějším zástupcem 39 známých bakterií Legionella je Legionella pneumophila 1. seroskupiny. Ona je příčinou téměř všech epidemických i sporadických legionářských onemocnění. 

 

Vzledem k tomu, že je přítomnost této bakterie regulována i legislativně, je čas tento problém řešit, především v nemocnicích a lázeňských zařízeních, hotelích především těch, které jsou vybavené klimatizací. Ale ohrožení vzniká i u vodotrysků, obytných budov, škol, věznic, lázní, letišť.

 

Culligan používá pro odstranění Legionely několik osvědčených postupů:

  • Dávkování chlórdioxidu (ClO2) vyrobeného na místě automatickým generátorem.
  • Dávkování speciální směsné chemikálie Duozon 100L na bázi vyšších oxidů chlóru. Dávkování se provádí tzv. proporcionálně – vždy stejná dávka na základě měnícího se průtoku.

 

DUOZON 100 L je patentované dezinfekční činidlo produkované německou firmou Cealin a do České Republiky distribuované firmou Culligan.CZ. Toto činidlo vyniká vysokou účinností a lze jej použít pro úpravu pitné vody, užitkové vody i vody v plaveckých bazénech. Jeho použití skýtá mnoho výhod oproti běžně používaným dezinfekčním činidlům.

 

DUOZON 100 L je činidlo na bázi oxidu chloričitého se speciální ochranou proti světlu a stabilizátorem tvrdosti. Je uzpůsoben k použití v širokém rozsahu pH od 5 do 9. Jeho činností v upravované vodě dochází k následujícím jevům:

S  Likvidace mikrobiologického znečištění (bakterie, řasy, plísně, atd.) včetně bakterie Legionella pneumophila, která způsobuje závažná onemocnění a úprava chlórem je pro její likvidaci nedostatečná.

S  Oxidace organických sloučenin. Odstranění nežádoucích pachů, způsobených např. fenoly, sulfanem, atd. Odstranění aminů (chloraminů) a fenolů, což vede ke zlepšení chuťových vlastností vody.

S  Oxidace anorganických sloučenin. Jedovaté kyanidy se oxidují na kyanáty a dusitany na dusičnany. Sloučeniny síry přechází na sírany.

S  Zvýšení redoxního potenciálu

 

Pomocí vysokých redoxních schopností a extrémně silného oxidačního potenciálu patří DUOZON 100 L k nejúčinnějším dezinfekčním produktům. Svojí mimořádnou účinností zlikviduje prakticky všechny mikroorganismy. Speciálně v systémech s kolující vodou s vyšším oběhovým a filtračním časem lze uspořit enormě vysoké náklady na vodu, energie a odpadní vodu. Vznik rezistentních mikroorganismů je při použití DUOZON 100 L zcela vyloučen. Navíc při stanovených koncentracích je produkt použitelný téměř ve všech případech.

Použití DUOZON 100 L při úpravě odpadních vod splňuje náročná kriteria pro tyto vody. Ten působí nikoliv chloračně, ale především oxidačně. Díky této vlastnosti vzniká při použití podstatně méně trihalogenmetanů, podstatně je redukován i vznik AOX. Tak lze dodatečně snížit provozní náklady.

 

Oxidační působení

Při reakcích se sloučeninami ve vodě obsaženými se oxid chloričitý obsažený v DUOZONU 100 L obvykle redukuje až na chlorid. Jeho rozklad za daných podmínek popisuje následující rovnice:

2 ClO2 + H2O Û 2 H+ + 2 Cl- + 5 O

Zároveň dochází k oxidaci anorganických i organických látek. V jednotlivých reakcích se kyslík aduje na reakčního partnera. Anorganické aniony (např. dusitany, siřičitany) i kationy jsou oxidovány do nejvyšších oxidačních stavů. Kovové kationy se oxidují na nejvyšší oxidační stupeň, přičemž se podle hodnoty pH vyloučí jako nerozpustné, popřípadě filtrovatelné oxidy a hydroxidy.

Organické sloučeniny jsou po změně struktury převedeny na oxoderiváty nebo karbonové kyseliny a dále podle hodnoty pH hydrolyzovány až na vodu a oxid uhličitý.

 

Biocidní působení

DUOZON 100 L posunem redoxpotenciálu zamezuje syntéze proteinů, čímž působí biocidně na přítomné mikroorganismy. Jeho algicidní působení je důsledkem oxidace chlorofylu. DUOZON 100 L působí proti patogenním i nepatogenním bakteriím, sporám, kvasinkám, řasám a virům. Významná je schopnost prostředku odstraňovat bakterie Legionella pneumophila. Tyto teplomilné bakterie se nacházejí v rozvodech teplé vody, klimatizačních zařízeních, sprchách, plaveckých bazénech, vířivkách, atd. Průnik bakterie prostřednictvím aerosolu do dýchacích cest člověka může způsobit závažný zánět plic (tvz. „ legionářská nemoc“). K odstranění Legionelly bývá často doporučován ohřev vody na minimálně +70°C. Tato metoda všeobecně technicky nepoužitelná má význam, jen pokud lze ohřát celý vodní systém na tuto teplotu. „Termická dezinfekce“ je podstatně finančně nákladnější než použití látky DUOZON 100 L. Všeobecně nabízí DUOZON 100 L hospodárnější a účinnější alternativu k odstranění bakterie Legionella.

Pitná voda

V oblasti přípravy pitné vody a vody v potravinářském průmyslu je ClO2 zvlášť doporučován. DUOZON 100 L eliminuje nejenom nebezpečné biofilmy, ale uživatelům napomáhá i snížit jejich provozní náklady a ulehčit životnímu prostředí.

 

Bazénové vody

DUOZON 100 L přináší při použití v oběhu vody v plaveckých bazénech enormní úspory nákladů na vodu, energii a odpadní vodu snížením potřeby čerstvé vody, prodloužením životnosti filtrů a nákladů na chemikálie. Použitím současně odstraníte z vody chloraminy, trihalogenmetany a nebezpečné bakterie Legionella pneumophila.

Pomocí uvedených vlastností získáte následující podstatné přednosti a úspory:

-        -  vysoký komfort při koupání v nezapáchající vodě

-       -   nevznikají žádné chloraminy a tudíž nejsou drážděny oči a sliznice

-       -   nedochází ke změnám a zatížení vzduchu v plaveckých halách

-       -   vysoké oxidační schopnosti, dlouhodobé působení, optimální zamezení vzniku zárodků, zvýšení redoxpotenciálu a tím rychlé umrtvení zárodků

-       -   zlepšení oxidačního potenciálu a tím úspory vody až o 50 - 70%, prodloužení intervalů zpětného čištění a tím dosažení enormních úspor spotřeby vody a nákladů na ohřev vody

 

Fyzikální a chemické vlastnosti :

Vzhled :                                              žlutavá kapalina s typickým zápachem

Bod tuhnutí :                                      -25°C

Hustota při 20 °C :                              1,2 g/ml

Rozpustnost ve vodě při 20°C:             neomezená

Vodivost :                                          ca. 295 000 mS

Normální potenciál EO/25°C :              + 1460 mV

Dávkování:

V závislosti podle účelu a místa použití, je optimální množství velmi rozdílné. Praktické výsledky ukazují, že dávkování se pohybuje v rozmezí následujících hodnot:

1 – 3 ml/m3                 pro pitnou vodu

3 – 10 ml/m3                    v plaveckých bazénech

5 – 25 ml/m3               v chladičích vody

2 kg/m2                       plochy filtru k jeho vyčištění

Podle provozních podmínek a stupně znečištění vody může spotřeba i klesnout.

DUOZON 100 L lze dávkovat přímo z dodané nádoby pomocí dávkovacího čerpadla nebo ručně. Ředění není nutné. V případě použití zředěného roztoku je nutná spotřeba do 48 h, protože by mohlo dojít k snížení účinnosti roztoku látky. Od koncentrace 0,1 mg/l ClO2 působí DUOZON 100 L toxicky na ryby.

Manipulace a skladování :

DUOZON 100 L musí být skladován v uzavřených nádobách a chráněn před působením světla a tepla. DUOZON 100 L není hořlavý, vyteklý a vyschlý podporuje hořlavost vznětlivých materiálů.