trojUpravaVod2

Demineralizace vody, deionizace

 

Demineralizace vody (deionizace) je proces odstraňování rozpustných solí z vody (odsolení vody) iontovou výměnou, která se uskutečňuje pomocí iontoměničů. Tyto iontoměniče - katexy a anexy mají schopnost zachytit ionty solí přítomných ve vodě a vyměňovat je za vodíkové a hydroxilové ionty. Katexy odstraňují kationty rozpuštěných solí a anexy anionty rozpuštěných solí. 

Voda upravovaná demineralizačními stanicemi je díky své kvalitě často využívána ve farmaceutickém, kosmetickém, elektronickém a chemickém průmyslu.

 

deionizace1

deionizace2

 

Deionizační stanice může být tvořena buď oddělenou katexovou a anexovou kolonou (náplní), jenž jsou zapojeny v sérii, nebo jednou smíšenou katexo-anexovou kolonou (Mix-Bed). Po vyčerpání výměnné kapacity iontoměničů se katex regeneruje kyselinou chlorovodíkovou HCl nebo sírovou H2SO4 a anex hydroxidem sodným NaOH, přičemž obě chemikálie jsou do deionizační linky přisávány deionizovanou vodou čerpanou z akumulační nádrže u automatických demineralizačních stanic.

 

Při souproudé regeneraci katexové i anexové kolony se zkracuje doba regenerace na cca 90 minut, což je asi polovina času, který na regeneraci potřebují klasické technologie. Tím se zjednodušuje likvidace odpadů jejich vzájemnou neutralizací. K těmto výhodám se dále přidává

  • plná automatizace provozu,
  • kontinuální kontrola kvality vody
  • flexibilita určování provozního cyklu.


Výhodným technologickým postupem přípravy vysoce čisté vody je použití reverzní osmózy a následné dočištění vody demineralizační stanicí s náplní Mix-Bed se směsným katexo – anexovým ložem. Produkce odpadních solí z demineralizační stanice se tak snižuje až o 95 %.

 

Nejmodernější variantou deionizace je použití elektrodeionizační jednotky EDI, jejímž principem je elektrolýza vody přes iontoměničové membrány.

deionizace3