trojUpravaVod2

CHÚV Vysoký Chlumec

 

Na jaře roku 2017 byla spuštěna a předána rekonstruovaná úpravna pitné vody městyse Vysoký Chlumec. Smyslem instalace bylo zvýšení kvality upravené vody náhradou nevyhovující technologie odželeznění a odmanganování vody, instalace reverzní osmózy pro snížení obsahu dusičnanů a v neposlední řadě zvýšení kapacity úpravny a čerpacího systému dopravujícího vyrobenou pitnou vodu z úpravny na vodojem. Cílem bylo také vyloučení dávkování manganistanu draselného, jehož nadbytek byl vypouštěn do vodoteče s regeneračními vodami filtru a který způsoboval fialové zabarvení vodoteče. Kapacita úpravny: 6 m3/hod. Foto před rekonstrukcí a po rekonstrukci.

 

TECHNOLOGICKÝ POSTUP:

 • Provzdušnění surové vody (stávající) 
 • Čerpání z jímky surové provzdušněné vody
 • Dávkování oxidačního činidla – chlornanu sodného
 • Automatické filtry HI-FLO 9 UFP 24“ s aktivovanou náplní na odstranění Fe a Mn Cullsorb M
 • Rozdělení na dva proudy vody
 • Dechlorace a jemná filtrace, dávkování antiscalantu do proudu vody vstupujícího do reverzní osmózy
 • Reverzní osmóza MFP 4/44
 • Směšování, postchlorace
 • Čerpání upravené vody na vodojem v obci

POUŽITÉ ZAŘÍZENÍ:

 1. Ponorná čerpadla Grundfos SP 5A – 17, SP 5A - 25,
 2. dávkovací čerpadla Grundfos DDC 6,
 3. automatické filtry HI-FLO 9 UFP 24“,
 4. automatický filtr s aktivním uhlím AC 14“ ,
 5. reverzní osmóza MFP 4/44 2800


VÝKON:

6 m3/hod